Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Време за училище!!!

Новини
Уважаеми ученици и родители, тържественото откриване на учебната 2022/ 2023 година в ПГ "Д-р Иван Панов" ще започне в 9.30 часа на 15 септември 2022 г . в двора на училището. Заповядайте!

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

Изпълнението на проект "Ученически практики – 2" подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). Организациите, предлагащи образование и обучение, трябва да предоставят съответните умения, които могат да помогнат младите хора да се справят с предизвикателствата на променящия се пазар на труда. Повишаването на качеството на ПОО минава през обвързване на обучението на обучаемите в институциите в системата на ПОО с формиране на умения, включително в реална работна среда. Проектът подпомага решаването на идентифицирани предизвикателства в ПОО в съответствие с приоритетите на националните стратегически документи в областта на ПОО. Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030) отчита като слаба страна затруднената реализация на трудовия пазар на завършилите поради недостатъчно съответствие на придобитите умения с изискванията на реалната икономика. Допълнителните практики на учениците и взаимодействието с работодателите ще повиши взаимния им интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.
Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Продължителността на проекта е 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към

Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Допустими дейности

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда
Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

Допустими целеви групи по проекта

Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
Наставници от организациите-работодатели;
Представители на бизнеса и науката.

Държавни зрелостни изпити сесия август-септември 2022 г.

Новини / ДЗИ
ВАЖНИ СРОКОВЕ!
             23.08.2022 г. – получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ
             до 08.09.2022 г. – обявяване на резултатите

Български език и литература – 25 август 2022 г., начало – 08,30 ч.

ЗДИ ППК  –  26 август 2022 г.,   начало – 08,30 ч.
ЗДИ ППК „Организация на хотелиерството“ ще се проведе чрез писмен изпит с изпитен билет. Заявили желание и допуснати до ЗДИ ППК в ПГ "Д-р Иван Панов" - 2 ученици.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода от 29 август 2022 г. – 2 септември 2022 г.

 

Работа по проекти на МОН

Проекти
             През учебната 2021/2022 ПГ „Д-р Иван Панов“ работи по 3 проекта на МОН - " Ученически практики -2 ", " Подкрепа за успех ", „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
            Проект BG05:20P001-2.015-0001 „Ученически практики 2“ подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда. Работодателите помагат на младите хора да се справят с предизвикателствата на променящия се пазар на труда.  От ПГ „Д-р Иван Панов“ участваха 9 ученици за времето от 14.02.2022 г. до 02.05.2022 г. от 10. и 11. клас, които получиха удостоверение за проведена практика на реално работно място и стипендия.
            Проект „BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ се финансира по ОП „Наука и образование за интелигентен. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. 
            Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР., е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
            Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Свободни места в 8. клас след III етап на класиране и записване

1. Профилирана паралелка с профил "Предприемачески" - 10 места
    2. Професионална паралелка с професия "Организатор на туристическата агентска дейност", специалност "Организация на туризма и свободното време" - 3 места
    3. Професионална паралелка с професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение" - 1 места

КОНКУРС ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 - „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

Новини / Документи
Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" обявява конкурс  за образователен медиатор по проект: BG05M2OP001-2.011-0001
„Подкрепа за успех“

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: основно/средно/висше образование
2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.
Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
4. Необходими лични качества:
- лоялност към институцията;
- дискретност;
- умения за работа в екип;
- умения за общуване;
- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
- умения за мотивация;
- умения за управление на конфликти;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
- умения за разпределяне на времето.
5. Професионален опит: не се изисква
6. Допълнителна квалификация/обучение:
- компютърна грамотност

Срок за подаване на заявления за участие в конкурса : 19.07.2022 г.

Прием 2022/2023

Новини
🎓 Уважаеми родители на седмокласници, утре вие сте на ход!Време е да попълните заявлението:
1.Избирате училището за прием.
2.Избирате профила или професията за прием.
❗Документи могат да се подадат или онлайн, или в училището-гнездо от 05.07.- 07.07.2022 г.
Първо класиране- 12.07.2022 г. като записването става от 13.07.- 15.07.2022 г. в съответното училище, където е прието детето. 
Второ класиране 20.07.2022 г. и записване от 21.07.- 22.07.2022 г.
Трето класиране- 29.07.2022 г. и записване 01.08.- 02.08.2022 г.
❗❗❗При затруднения - винаги можете да ни потърсите за съдействие.

Победителите в Деветия конкурс "Летене по Радичков"

Новини
📌 Представяме Ви творбите  на победителите в категория „Илюстрация“ в Деветия конкурс „Летене по Радичков“ и есето, класирано на 1. място. 
     Конкурсът се организира от ПГ „Д-р Иван Панов“, Община Берковица, Регионално управление на образованието-Монтана, Издателска къща КЛЕТ България ООД, Сдружение „Образование и културно наследство”-София и Българското училищно настоятелство-Берковица. 
📝 В раздел „Есе“ наградите грабнаха: 1. място Изабел Спасимир Спасова - 11. клас от ПГПЧЕ " Петър Богдан", гр. Монтана; 2. място Лилия Атанасова - 11.Б клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица; 3. място Йоана Русимова - 11.Б клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица. 
🖌️ В раздел „Илюстрация“ победителите са: 1. място Теодора Луканова - 11.Б клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица;  2. място Ивет Стоянова - 8.Б клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица; 3. място Марая Асенова - 9.А клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица.

ИГРА БЕЗ ИНСТРУКТАЖ
Музиката кънтеше. Тя седеше сама на бара, отправила премрежен поглед в празнината пред себе си . Между пръстите й имаше цигара, до ръката й стоеше чаша уиски с лед, от която отпиваше бавно и равномерно. Около нея пияните й приятелки вече започваха да свалят прозиращите си дрехи и да се търкат в телата на момчетата, чиито очи се червенееха и чиито тела поддаваха на тежестта им. Всеки търсеше нещо лесно, което само да прилича на любов с надеждата, че то ще го стопли, но евтиното винаги излиза скъпо. Някои от онези момчета минаваха и подръпваха, както обикновено, и нейната къса пола, но този път тя не позволяваше мръсните им ръце да шарат по тялото й. Нещо в нея се бе пречупило и порязало душата й, образувайки рана, от която извираше болка.  Тя скочи от високия стол и стремително се отправи към вратата на помещението. Облегната на една от каменните стени в средата на нощта, тя се свлече надолу, придърпвайки краката си в прегръдка и зарида с глас, позволявайки на цялата горчивина, насъбрала се в разядената й от порока душа,  да напусне тялото й. Под целия си тежък грим и име на леко момиче тя бе загубила себе си. Но как може да я осъди човек! Та нали и тя е била някога дете...
Живеем в объркани времена, а аз съм дете на „онова” поколение. Онова...загубеното. Онова, което по ваши думи нищо не може и нищо не иска да прави. Онова, което за нищо не става. Онова, за което ценности няма. Или както поетесата Ана-Мария Герасимова казва: „Аз съм от децата на разкъсаното време.”. И понеже може да сте забравили, а пък аз съм прочела, нека ви припомня нейния въпрос: „По-здрави не можахте ли да ни измислите?”
Баба винаги казва – „Каквото посееш, това ще пожънеш.” . Вярвам, че и с децата е така – ако ми покажеш какво да правя, аз ще го направя. Ако ме научиш на любов, аз ще те обичам.  Ако ме научиш на морал, аз няма да се изгубя в света. 
Грешно е да отсъдим: в днешно време хората нямат морал. Напротив, в днешно време хората имат различия в ценностните си системи, което води само и единствено до проблеми във взаимоотношенията.  Защото когато тя поиска той да я хване за ръка, да й подари цвете, да я прегърне и да я увери, че всичко ще е наред в неговите обятия, неговото съзнание се откъсва далеч при ласките на онези празни момичета в бара, които са готови да задоволят желанията му без да усложняват уравнението на взаимоотношенията им с техните чувства. И ако той иска да я хване за ръка и да я отведе при семейството му, то тя иска да се повози показно в новата му кола, решила да забие стрелите си в сърцето му само за да задоволи глада на егото си, което не успява да захрани със собствените си действия. 
Много жалко колко ангели трябват да се претопят, докато накрая всички не се обезличат, а душите им не помръкнат. 
„Деца, деца, грешна игра играете – ранявате се и изгаряте един по един.” – каза дядо.
И как иначе да играем игра, в която правила няма? За какво можем да се хванем ние, децата, за да не паднем надолу? За религията, която не познаваме? За традициите, които не знаем? За патриархалните ценности, които ги няма? Султана уби детето си, защото беше грешно. Защото знаеше, че обществото ще я отхвърли, защото тя е различна. А сега сред общество от грешници, праведните започват да падат с измамната илюзия, че лесният път води до дълготрайно щастие. Но при дадената ни свобода, при освобождаването от приетия единен модел на възпитание в единни ценности, нямаше кой да им каже, че това е лъжа.
Грешници. А всички някога сме били деца.
И защо си мислите, че ние не жадуваме за вашата отминала любов? Та нима не сме слушали разказите ви от първата ви среща пред читиридесет години в градското кафе? Не сме слушали за изпратените ви писма от и до казармата? Не сме чували за потайните целувки и прегръдки, които сте си разменяли в прикритието на нощта преди раздяла? Не сме слушали за пътуванията ви с влак от дивия Северозапад до златните пясъци на Черно море само двамата с по няколко лева в джоба, готови да спите на брега, но да бъдете заедно? Не сме слушали за малките подаръци, които сте си правили? Не сме виждали разменените ви снимки с надпис „Обичам те”, скрит отзад? Чували сме за голямото ви щастие в онези бедни времена. Бедни времена със строги правила. Чували сме, само сме чували...
Но вие не обичахте тези правила. Решихте да промените света и ни дадохте свободата сами да избираме кое е правилно и кое не. Обичахте ни толкова много, че ви беше трудно да кажете не. Пуснахте ни в дълбоки води и ние потънахме. Подарихте ни игра без инструктаж. А ние бяхме просто деца...
Сбъркахте. Но не ви вина. И вие сте били просто деца.
Нашето общество, останало без морални ценности, не се състои от лоши възрастни, а от изгубени деца, търсещи своето място в света.
И сега спокойно, без да съдите, може да седнете до нас на бара, да изпиете едно питие и сред цигарения дим да надникнете в разбитите ни очи. Там ще видите, че зад масата увереност и безразличие, която показваме, се крият множество сълзи от отворени рани. Ще видите, че и ние като вас търсим своето щастие. Че и ние искаме нещо сигурно в обърканите ни времена. 
Ние можем да обичаме. Просто някои от нас не знаят как.
Ние бяхме просто деца.
„По-здрави не можахте ли да ни измислите?”
     Изабел Спасимир Спасова - 11. клас от ПГПЧЕ " Петър Богдан", гр. Монтана;