Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Държавни зрелостни изпити сесия август-септември 2022 г.

Новини / ДЗИ
ВАЖНИ СРОКОВЕ!
             23.08.2022 г. – получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ
             до 08.09.2022 г. – обявяване на резултатите

Български език и литература – 25 август 2022 г., начало – 08,30 ч.

ЗДИ ППК  –  26 август 2022 г.,   начало – 08,30 ч.
ЗДИ ППК „Организация на хотелиерството“ ще се проведе чрез писмен изпит с изпитен билет. Заявили желание и допуснати до ЗДИ ППК в ПГ "Д-р Иван Панов" - 2 ученици.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода от 29 август 2022 г. – 2 септември 2022 г.

 

Работа по проекти на МОН

Проекти
             През учебната 2021/2022 ПГ „Д-р Иван Панов“ работи по 3 проекта на МОН - " Ученически практики -2 ", " Подкрепа за успех ", „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
            Проект BG05:20P001-2.015-0001 „Ученически практики 2“ подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда. Работодателите помагат на младите хора да се справят с предизвикателствата на променящия се пазар на труда.  От ПГ „Д-р Иван Панов“ участваха 9 ученици за времето от 14.02.2022 г. до 02.05.2022 г. от 10. и 11. клас, които получиха удостоверение за проведена практика на реално работно място и стипендия.
            Проект „BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ се финансира по ОП „Наука и образование за интелигентен. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. 
            Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР., е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
            Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Свободни места в 8. клас след III етап на класиране и записване

1. Профилирана паралелка с профил "Предприемачески" - 10 места
    2. Професионална паралелка с професия "Организатор на туристическата агентска дейност", специалност "Организация на туризма и свободното време" - 3 места
    3. Професионална паралелка с професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение" - 1 места

КОНКУРС ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 - „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

Новини / Документи
Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" обявява конкурс  за образователен медиатор по проект: BG05M2OP001-2.011-0001
„Подкрепа за успех“

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: основно/средно/висше образование
2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.
Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
4. Необходими лични качества:
- лоялност към институцията;
- дискретност;
- умения за работа в екип;
- умения за общуване;
- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
- умения за мотивация;
- умения за управление на конфликти;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
- умения за разпределяне на времето.
5. Професионален опит: не се изисква
6. Допълнителна квалификация/обучение:
- компютърна грамотност

Срок за подаване на заявления за участие в конкурса : 19.07.2022 г.

Прием 2022/2023

Новини
🎓 Уважаеми родители на седмокласници, утре вие сте на ход!Време е да попълните заявлението:
1.Избирате училището за прием.
2.Избирате профила или професията за прием.
❗Документи могат да се подадат или онлайн, или в училището-гнездо от 05.07.- 07.07.2022 г.
Първо класиране- 12.07.2022 г. като записването става от 13.07.- 15.07.2022 г. в съответното училище, където е прието детето. 
Второ класиране 20.07.2022 г. и записване от 21.07.- 22.07.2022 г.
Трето класиране- 29.07.2022 г. и записване 01.08.- 02.08.2022 г.
❗❗❗При затруднения - винаги можете да ни потърсите за съдействие.

Победителите в Деветия конкурс "Летене по Радичков"

Новини
📌 Представяме Ви творбите  на победителите в категория „Илюстрация“ в Деветия конкурс „Летене по Радичков“ и есето, класирано на 1. място. 
     Конкурсът се организира от ПГ „Д-р Иван Панов“, Община Берковица, Регионално управление на образованието-Монтана, Издателска къща КЛЕТ България ООД, Сдружение „Образование и културно наследство”-София и Българското училищно настоятелство-Берковица. 
📝 В раздел „Есе“ наградите грабнаха: 1. място Изабел Спасимир Спасова - 11. клас от ПГПЧЕ " Петър Богдан", гр. Монтана; 2. място Лилия Атанасова - 11.Б клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица; 3. място Йоана Русимова - 11.Б клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица. 
🖌️ В раздел „Илюстрация“ победителите са: 1. място Теодора Луканова - 11.Б клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица;  2. място Ивет Стоянова - 8.Б клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица; 3. място Марая Асенова - 9.А клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица.

ИГРА БЕЗ ИНСТРУКТАЖ
Музиката кънтеше. Тя седеше сама на бара, отправила премрежен поглед в празнината пред себе си . Между пръстите й имаше цигара, до ръката й стоеше чаша уиски с лед, от която отпиваше бавно и равномерно. Около нея пияните й приятелки вече започваха да свалят прозиращите си дрехи и да се търкат в телата на момчетата, чиито очи се червенееха и чиито тела поддаваха на тежестта им. Всеки търсеше нещо лесно, което само да прилича на любов с надеждата, че то ще го стопли, но евтиното винаги излиза скъпо. Някои от онези момчета минаваха и подръпваха, както обикновено, и нейната къса пола, но този път тя не позволяваше мръсните им ръце да шарат по тялото й. Нещо в нея се бе пречупило и порязало душата й, образувайки рана, от която извираше болка.  Тя скочи от високия стол и стремително се отправи към вратата на помещението. Облегната на една от каменните стени в средата на нощта, тя се свлече надолу, придърпвайки краката си в прегръдка и зарида с глас, позволявайки на цялата горчивина, насъбрала се в разядената й от порока душа,  да напусне тялото й. Под целия си тежък грим и име на леко момиче тя бе загубила себе си. Но как може да я осъди човек! Та нали и тя е била някога дете...
Живеем в объркани времена, а аз съм дете на „онова” поколение. Онова...загубеното. Онова, което по ваши думи нищо не може и нищо не иска да прави. Онова, което за нищо не става. Онова, за което ценности няма. Или както поетесата Ана-Мария Герасимова казва: „Аз съм от децата на разкъсаното време.”. И понеже може да сте забравили, а пък аз съм прочела, нека ви припомня нейния въпрос: „По-здрави не можахте ли да ни измислите?”
Баба винаги казва – „Каквото посееш, това ще пожънеш.” . Вярвам, че и с децата е така – ако ми покажеш какво да правя, аз ще го направя. Ако ме научиш на любов, аз ще те обичам.  Ако ме научиш на морал, аз няма да се изгубя в света. 
Грешно е да отсъдим: в днешно време хората нямат морал. Напротив, в днешно време хората имат различия в ценностните си системи, което води само и единствено до проблеми във взаимоотношенията.  Защото когато тя поиска той да я хване за ръка, да й подари цвете, да я прегърне и да я увери, че всичко ще е наред в неговите обятия, неговото съзнание се откъсва далеч при ласките на онези празни момичета в бара, които са готови да задоволят желанията му без да усложняват уравнението на взаимоотношенията им с техните чувства. И ако той иска да я хване за ръка и да я отведе при семейството му, то тя иска да се повози показно в новата му кола, решила да забие стрелите си в сърцето му само за да задоволи глада на егото си, което не успява да захрани със собствените си действия. 
Много жалко колко ангели трябват да се претопят, докато накрая всички не се обезличат, а душите им не помръкнат. 
„Деца, деца, грешна игра играете – ранявате се и изгаряте един по един.” – каза дядо.
И как иначе да играем игра, в която правила няма? За какво можем да се хванем ние, децата, за да не паднем надолу? За религията, която не познаваме? За традициите, които не знаем? За патриархалните ценности, които ги няма? Султана уби детето си, защото беше грешно. Защото знаеше, че обществото ще я отхвърли, защото тя е различна. А сега сред общество от грешници, праведните започват да падат с измамната илюзия, че лесният път води до дълготрайно щастие. Но при дадената ни свобода, при освобождаването от приетия единен модел на възпитание в единни ценности, нямаше кой да им каже, че това е лъжа.
Грешници. А всички някога сме били деца.
И защо си мислите, че ние не жадуваме за вашата отминала любов? Та нима не сме слушали разказите ви от първата ви среща пред читиридесет години в градското кафе? Не сме слушали за изпратените ви писма от и до казармата? Не сме чували за потайните целувки и прегръдки, които сте си разменяли в прикритието на нощта преди раздяла? Не сме слушали за пътуванията ви с влак от дивия Северозапад до златните пясъци на Черно море само двамата с по няколко лева в джоба, готови да спите на брега, но да бъдете заедно? Не сме слушали за малките подаръци, които сте си правили? Не сме виждали разменените ви снимки с надпис „Обичам те”, скрит отзад? Чували сме за голямото ви щастие в онези бедни времена. Бедни времена със строги правила. Чували сме, само сме чували...
Но вие не обичахте тези правила. Решихте да промените света и ни дадохте свободата сами да избираме кое е правилно и кое не. Обичахте ни толкова много, че ви беше трудно да кажете не. Пуснахте ни в дълбоки води и ние потънахме. Подарихте ни игра без инструктаж. А ние бяхме просто деца...
Сбъркахте. Но не ви вина. И вие сте били просто деца.
Нашето общество, останало без морални ценности, не се състои от лоши възрастни, а от изгубени деца, търсещи своето място в света.
И сега спокойно, без да съдите, може да седнете до нас на бара, да изпиете едно питие и сред цигарения дим да надникнете в разбитите ни очи. Там ще видите, че зад масата увереност и безразличие, която показваме, се крият множество сълзи от отворени рани. Ще видите, че и ние като вас търсим своето щастие. Че и ние искаме нещо сигурно в обърканите ни времена. 
Ние можем да обичаме. Просто някои от нас не знаят как.
Ние бяхме просто деца.
„По-здрави не можахте ли да ни измислите?”
     Изабел Спасимир Спасова - 11. клас от ПГПЧЕ " Петър Богдан", гр. Монтана;

Ваканция, здравей!

Новини

     Днес, 30.06.2022 г.,  ПГ „Д-р Иван Панов“ закри официално учебната 2021/2022 година.  Година, в която учениците отново трябваше да се справят с предизвикателствата на живота.
      Директорът на ПГ „Д-р Иван Панов“, Григор Григоров, поздрави всички ученици и награди тези, които са положили най-много усилия и труд.  Постигналите успех над 5,50 през учебната година, получиха грамоти и награди, осигурени от училището. 
Еднократна парична награда, лично дарение от господин Григор Григоров, получиха учениците, които не са допуснали нито едно отсъствие /нито извинено, нито неизвинено/ през годината - Радослав Герасимов-8.Б клас, Виктория Иванова – 9.А клас, Теодора Луканова – 11.Б клас .
Наградите си получиха и победителите в Деветия конкурс „Летене по Радичков“. Конкурсът се организира от ПГ „Д-р Иван Панов“, Община Берковица, Регионално управление на образованието-Монтана, Издателска къща КЛЕТ България ООД, Сдружение „Образование и културно наследство”-София и Българското училищно настоятелство-Берковица. В раздел „Есе“ наградите грабнаха: 1. място Изабел Спасимир Спасова - 11. клас от ПГПЧЕ " Петър Богдан", гр. Монтана; 2. място Лилия Атанасова - 11.Б клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица; 3. място Йоана Русимова - 11.Б клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица. В раздел „Илюстрация“ победителите са: 1. място Теодора Луканова - 11.Б клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица;  2. място Ивет Стоянова - 8.Б клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица; 3. място Марая Асенова - 9.А клас от ПГ "Д-р Иван Панов", гр. Берковица.
Пожелаваме на всички ученици весело и безгрижно лято!

Ден за безопасността на движението по пътищата

Новини
     По инициатива на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ с решение на Министерския съвет  29 юни е обявен за Ден за безопасността на движението по пътищата, като по този начин се цели поставянето на акцент върху различни аспекти по въпросите на безопасността на движението по пътищата.
  В тази връзка училищната комисия по БДП при ПГ „Д-р Иван Панов“ организира среща с представители на КАТ-Берковица и автомобилни инструктори на тема: „Безопасното управление на автомобила“. От инспектор „Пътен контрол“ при КАТ - Берковица инж. Богдан Цветков и автомобилния инструктор Иван Вълков гимназистите получиха ценни съвети. Беше направена и демонстрация с учебен автомобил, като всеки желаещ можа сам да опита лесно ли е да си шофьор.