Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Проект "Споделяне на култури"

Проекти

През 2011г. за втори път Гимназия „Д-р Иван Панов” гр. Берковица беше одобрена и подписа договор по секторна програма „Коменски” към Център за развитие на човешките ресурси.

Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на образованието — от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността, активизиране използването на информационните и комуникационни технологии,  развитие на граждански активно общество.

За период от две години (01.08.2011-31.07.2013) училището ще работи по проект „Sharing Cultures” / “Споделяне на култури”. Основните дейности са насочени към изучаването на фолклора (песни, танци, обичаи) и националната кухня на нашата и държавите партньори. Участниците в проекта ще посетят гр. Ксилокастро (Гърция) през март 2012г. и гр. Анкара (Турция) през ноември 2012г. Така те ще се запознаят с културата на тези две държави. При посрещането на партньорите в България през април 2013г. учениците от Гимназия „Д-р Иван Панов” ще представят нашата култура, традиции, природни и исторически забележителности.

Проект „Споделяне на култури” по секторна програма Коменски към ЦРЧР е разработен от екип от учители от Гимназия „Д-р Иван Панов” — Николина Кирова, Нина Везьова, Петрана Лендова и Иванка Илиева. Освен директора Румян Горков в реализирането му се включват и Людмила Иванова, Николинка Йорданова и Татяна Еленкова. Екипът заложи като основни цели чрез опознаване културата и традициите на родната си страна учениците да осъзнаят националната си идентичност, да почувстват национална гордост от културното богатство на родината си и същевременно да я представят на приятелите си от държавите партньори. От друга страна те ще имат възможност да опознаят друга култура, различна от тяхната, и ще се научат да бъдат толерантни и да уважават хората с различна култура и бит. Това ще засили европейското измерение на училищното образование и ще стимулира изучаването на чужди езици. От общо шестте партньора по проекта, които включваха също Италия, Испания и Румъния, одобрени бяха само три, България (координатор), Гърция и Турция. Тъй като тези три държави са съседни и са обединени и от факта, че са изцяло или частично разположени на Балканския полуостров, на първата работна среща партньорите решиха чрез опознаване на собствената и чуждите култури да наблегнат на общото между тях, на това, което ни обединява.

Основните дейности включват проучване и изготвяне на доклади и презентации на английски език за националната музика, песни, танци, носии, кухня. Предвидени са и уроци по народни танци и готварство. По време на работните посещения учениците домакини ще научат гостите си как да танцуват някои от народните им танци и да приготвят традиционни ястия. На последната среща ще се проведе състезание между учениците, на което те ще покажат какво са усвоили. Крайният продукт от проекта ще бъде книжка със снимков материал, доклади на учениците, както и рецепти и текстове на народни песни. Учениците ще изготвят и кратък речник с често използвани думи и изрази, както и с такива, които са еднакви в трите държави.

През ноември се проведе първата работна среща на екипите от трите държави, които работят по проекта. На нея бяха уточнени датите за официалните посещения на 24 ученици от всяко училище и техните ръководители. В същото време беше избрано лого на проекта по предложение на ученици и бяха обсъдени дейностите. С активното си участие в тези дейности учениците и учителите от Гимназия „Д-р Иван Панов” за пореден път ще докажат, че смисълът на образованието, освен в личностното развитие, е в доказването пред себе си и пред другите, а в случая и в доказването и пред света.

 

Събития:

Първа работна среща

Втора работна среща

Трета работна среща