Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

ПРОЕКТИ

Проекти

 Един от първите реализирани проекти е проектът за изграждане на мултимедиен кабинет със съдействието на Корпуса на мира, преподавателят от Америка Ерик Брук и преподавателите по чужди езици в Гимназията.

 

  Проект  „Изграждане на културна мрежа в Европа” по програма Коменски с партньори от Полша, Германия и Турция. По проекта основно работиха Иванка Илиева, Николина Кирова, Петрана Лендова, със съдействието но директора на училището Румян Горков. По силата на този проект наши ученици посетиха страните на партньорите и научиха много за историята, бита и културата на тези страни, създадоха приятелства.

 

Проект  „Туризъм без граници” - за обучението в професионалните паралелки и  в колежа по туризъм  в Инсбрук, който беше реализиран от представител на колежа в Австрия, наш бивш колега Томислав Филипов и учителите  Райна Панова, Таня  Евтимова, Камелия Ангелова и Соня Антова.

 

Проект „Различния до теб”, за връзка на ученици от нашето училище с възпитаниците от Дома за деца с умствена изостаналост в града, по идея на Марен Станислаус от SES — Германия и под ръководството на Таня Димитрова и Иванка Илиева, с цел: Опознаване живота и проблемите на децата с физическа и умствена изостаналост и възпитаване чувство на толерантност.

 

Проект БГ — Кох с подкрепата  на  SES — Германия и Йорг Унтербергер за обмяна на опит и обучение по организация и функциониране на кухнята с ръководители Р.Панова, Н. Кирова и Ив. Илиева

 

Проект на МОМН „Пъстра броеница” за изработване на носиите на хор „Българка” с ръководители С. Венциславова, Н. Иванова и А. Луканова

 

Проект на МОМН „С грижа за всеки ученик” за работа с изявени ученици, като средствата от него дават възможност на учителя по география Пл. Салтиров да подготвя децата за олимпиади и състезания по география, с което ги мотивира да учат по-добре.

 

Гимназията кандидатства и спечели проект към  Центъра за Развитие на Човешките Ресурси, което ни дава право да бъдем обучителна организация и да провеждаме курсове към Агенцията по заетостта. През април започваме такъв курс.

 

Нови проекти, по които работим в момента и очакваме одобрение:

- По проекта на МОМН  „Училището — желана територия на ученика”, кандидатстваме за изработване на ученическа униформа.

- По линия на Центъра за Развитие на Човешките Ресурси, кандидатстваме с два проекта - „Пътеки от утрото” съвместно с училища от Испания, Румъния, Полша и Турция, по програма Коменски и „Нови пътища в Туризма” съвместно с Италия и Турция по програма Леонардо да Винчи

 

Участваме и в проект за изграждане международна мрежа на средните училища, финансиран от Първа фондация - Австрия,  като заедно с училище от Букурещ подготвяме проект на тема: „Решаване на конфликтите в училище и около нас”.

 

По линия на трансграничното сътрудничество кандидатстваме с два проекта заедно с Пирот и Княжевац, чиято основна идея е опознаване бита и културата на съседна Сърбия и създаване на приятелски връзки между училищата, партньори по този проект.

 

 

 "New And Alternative Tourism Enterprises / „Нови и алтернативни възможности за развитие на туристически предприятия” по програма "Учене през целия живот". Партньори по този проект са България — Гимназия „ Д-р Иван Панов”, Турция — община Учисар и най-голямата компания  в Турция за летене с  въздушни балони — Anatolian Balloons, Гърция — Професионално училище гр. Драма, Белгия — Частна асоциация за мултимедийно обучение, Полша — Професионално училище гр. Бялисток.

 

 Проект „Споделяне на култури” по секторна програма "Коменски" към Център за развитие на човешките ресурси

 

 

 

eTwinning проекти — ръководители на проектите: Иванка Илиева и Петрана Лендова

 

DeutschlernenbautFreundschaften  2010 година

Заедно с училища от Полша и Турция — представяне на училището, семейството, страната, града. Цел -  разширяване на знанията по Немски език, използване на уменията за работа с ИТ и разширяване на знанията за живота в страните на партньорите.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p25939

 

Das Bildergeschichtebuch 2010- 2011 година

Съставяне на приказни истории на Немски език в работна група  с по един  представител от Полша и България, които работят заедно по историята и като краен продукт се съставя малка книжка с картинки от всички истории. Цел - разширяване на знанията по Немски език, подобрявене на уменията за работа с ИТ.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p38116

 

Die schönsten Orte in meiner Heimat 2012 година

Заедно с училища от Италия, Литва, Чехия и Словакия - целта на проекта е учениците да се запознаят с историята на известни градове, крепости, замъци, манастири, природни и архитектурни забележителности в отделните държави. Събуждане на интерес към историческото минало и културното наследство, подобряване на знанията по Немски език.

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62844

 

2010 Еuropean Capital of Culture — Istanbul, Pecs, Essen

Целта на проекта е обогатяване на знанията за Турция, Германия и Унгария и столиците на трите държави, подобряване на уменията за работа с ИТ, мотивиране за учене на чужди езици. Участници — 9 учители и 11 ученика от Румъния, Турция, Унгария и Хърватска

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p23298

 

26. September: Europäischer Tag der Sprachen

Участници от Гърция, Естония, Дания, Румъния, Полша, Хърватска, Германия, Финландия, Италия, с основна цел: отбелязване деня на Европейските езици.

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p30857

 

Meine und deine Heimat

Участници - 26 учители и 216 ученика от 24 държави. Опознаване на традициите, културата, обичаите, природните и архитектурните забележителности на страните — участници в проекта, мотивация за учене на чужди езици и подобряване на уменията за работа с ИТ. Проектът е награден с Национален знак за качество.

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p34124

 

Внимание, училището е удоволствие! 2013 година

Откриване на нови приятели и получаване на информация за училищния живот,  виртуална разходка в училищата на партньорите по проектите, подобряване на езиковите знания и уменията за работа с ИТ. Участници от Полша, Хърватска и Естония.

Проект "Внимание, училището е удоволствие" е посветен на 100-годишнината на Гимназия "Д-р Иван Панов".

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86737 

 

- Приятели в училище — на английски език

 

Традициите днес и утре - на английски език

 

Работата по проектите мотивира учениците за по-добро изучаване на чужди езици, изгражда у тях умения за работа в екип, обогатява знанията им за  страните в Европа и възпитава у тях чувство на гордост от историческото минало и красотите на нашата страна.