Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Процедура за преминаване на ученик по желание на родител/ученик в ОРЕС.

Новини / Документи


Образци на заявления за услуги, предоставяни в ПГ "Д-р Иван Панов"

Документи

Заявление от родител до директора за разрешаване на  отсъствие на ученик по семейни причини


Заявление от родител до класен ръководител за разрешаване на  отсъствие на ученик по семейни причини


Заявление за записване на ученик в самостоятелна форма на обучение


Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение


Заявление за записване на ученик в профилирана паралелка"Чужди езици-английски език"


Заявление за записване в професионална паралелка, професия "Хотелиер"


Заявление за издаване на дубликат на документ за завършено образование


Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас


Заявление за справка за успех по години и хорариум учебни часове

График за провеждане на ноемврийска редовна сесия за ученици самостоятелна форма

Документи

В продължението можете да свалите Графика за провеждане на ноемврийска редовна сесия за ученици самостоятелна форма

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи образователни услуги

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образованиеПреместване на ученици в държавните и в общинските училищаПреместване на ученици в държавните и в общинските училищаИздаване на диплома за средно образование

 


Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити


Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпитиИздаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способноститеИздаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование — удостоверения, свидетелства, дипломиИздаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)Критерии за отпускане на стипендии на ученици от Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов", Берковица за учебната 2018/2019 г.

Документи

Критерии за отпускане на стипендии на ученици от Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов", Берковица за учебната 2018/2019 г.