Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Урок по родолюбие

Новини

На 20.11.2017 г. учениците от ПГ „Д-р Иван Панов“ проведоха един час по родолюбие. Гимназистите се срещнаха с  Искрен Красимиров, основател на проекта „ НЕзабравимата България“, и Красимир Стефанов-сценарист. Със стиховете за Левски и Ботев и филмите за тях представителите на родолюбивия проект „Незабравимата България“  докоснаха  сърцата на младите хора, развълнуваха ги и им напомниха защо трябва да се гордеят, че са българи.

Първа работна среща на партньорите по Проект “The 4S – Study, Support, Share, Succeed”

Новини

От 15 до 18 ноември 2017 г. Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ беше домакин на Първа работна среща на партньорите по Проект “The 4S — Study, Support, Share, Succeed” / „4-те ес — учи, подкрепяй, споделяй, успявай“ /.

Проектът е насочен към деца с различни социални проблеми и ученици в риск от преждевременно напускане на училище и цели да им  даде увереност, че доброто образование разкрива възможности за професионалното и личностното им развитие, да ги мотивира да посещават редовно училище и да участват активно в учебния процес.  Едно от основните цели на проекта е обмяна на добри практики в работата с ученици с различни социални проблеми и прилагане на иновативни методи за преодоляване на трудностите

Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица, България, координатор на проекта, посрещна своите партньори Професионална техническа гимназия „Узун Мехмет“, гр. Ереели, Турция, Национален колеж „ Владимир Стрейну“, гр. Гъещ, Румъния, Професионална техническа гимназия „ Кастелново не Монти“, гр. Кастелново не Монти, Италия и Гимназия по туризъм и готварство „Биеловар“, гр. Биеловар, Хърватия както традицията повелява с хляб и сол. Работните групи бяха приети и от кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов.

По време на работните срещи партньорите уточниха дейностите по проекта и организацията на съвместната им работа.

Беше даден старт на едно международно сътрудничество, което трябва да донесе образователни и културни ползи и да повиши образователните възможности на учениците.ПГ "Д-р Иван Панов" започва работа по нов проект -‘The 4S – Study, Support, Share, Succeed” / „4-те ес – учи, подкрепяй, споделяй, успявай“ /

Новини

Заглавие на проекта:

‘The 4S — Study, Support, Share, Succeed” / „4-те ес — учи, подкрепяй, споделяй, успявай“ /

Програма „ Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища

Продължителност на проекта :

01.09.2017 — 31. 08. 2019 г.

Партньори:

  1. Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица, България — Координатор
  2. Професионална техническа гимназия „Узун Мехмет“, гр. Ереели, Турция
  3. Национален колеж „ Владимир Стрейну“, гр. Гъещ, Румъния
  4. Професионална техническа гимназия „ Кастелново не Монти“, гр. Кастелново не Монти, Италия
  5. Гимназия по туризъм и готварство „Биеловар“, гр. Биеловар, Хърватия

 

Обща информация за Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ 

Програмата стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.

Програма "Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.


Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

 

 

Описание на проекта:

Проект "4S - Проучване, подкрепа, споделяне, успех" включва пет училища — по едно училище от България, Турция, Румъния, Италия и Хърватия.

Съвместната дейност на партньорите цели обмяна на добри практики в работата с ученици с различни социални проблеми и прилагане на иновативни методи за преодоляване на трудностите.

 

 Проектът е насочен към деца с различни социални проблеми и ученици в риск от преждевременно напускане на училище и цели да им  даде увереност, че доброто образование разкрива възможности за професионалното и личностното им развитие, да ги мотивира да посещават редовно училище и да участват активно в учебния процес.

Разработването на този проект е породено от осъзнаването на образователните и културни ползи, произтичащи от международното сътрудничество. Участието в проекта ще повиши образователните възможности на нашите ученици. Проектът ще им помогне да се почувстват пълноправни граждани на Европа и ще повиши лингвистичната им  и компютърна  компетентност.

Учителите ще имат възможност да сравнят методите си на работа, да споделят опита си с колегите от държавите партньори. Познанието за културата, традициите и ежедневието на партньорите и опитът, придобит по време на сътрудничеството, ще изградят у участниците чувство на толерантност и отвореност към други култури и ще елиминират предразсъдъците.  Сътрудничеството ще бъде отличен начин за социално, професионално и личностно развитие.  

Цел на проекта е и активирането на обществото и местните власти като доведе до икономическо оживление в региона.

Проектът се фокусира върху доброволческата работа, от една страна, и повишаване на мотивацията за учене на учениците със социални проблеми, от друга страна.

Преките бенефициенти  по проекта са разделени в две групи. От една страна, дейностите ще бъдат насочени към ученици в риск. От друга страна, дейностите по проекта ще включват ученици, които постигат добри резултати в училище. Учениците от втората група ще формират т.нар. доброволчески групи, които да помагат на учениците в риск. Всеки от изложените на риск ученици ще бъде прикрепен към доброволец. Двойките ще работят като екип в повечето дейности по проекта. Учениците доброволци ще помагат на своите партньори не само в образователните дейности, но и в лично отношение. Заедно с учителите, участващи в проекта, те ще наблюдават резултатите, постигнати от техните партньори в училище.

Като  резултат от дейностите по проекта очакваме да се повиши мотивацията на учениците за учене, постигане на по-добри резултати в учебния процес, намаляване на броя на отпадащите от училище ученици, повишаване на желанието на учениците да помагат на своите връстници, които са изправени пред различни социални проблеми и трудности в обучението, което на свой ред ги обезкуражава да завършат образованието си.