Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

   
На 7 март 2014 г.  в Гимназия „Д-р Иван Панов“  беше  проведена превантивна среща — дискусия с учениците от 9.Б и 12.Б клас на тема „Психоактивни вещества и алкохол”. Срещата се  реализира в изпълнение на дейностите на проект „Превенция и образование — сътрудничество между местни власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции“.

   С помощта на презентация и филми Общински съвет по наркотични вещества и превантивно — информационен център гр. Монтана (ОСНВ), Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/, съвместно с РУ „Полиция“ гр. Берковица, Община Берковица и  лекторите от  ОСНВ г-жа Мая Димитрова и г-жа Ваня Александрова представиха пред учениците зависимостите и последствията от употребата на психоактивни вещества и алкохол. Гимназистите имаха възможност да изразят своето мнение и да намерят отговор на  въпросите, които ги вълнуват.

  С цел превенция и за по-добрата информираност на учениците, лекторите раздадоха материали, брошури и плакати.