Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЛОГО ЗА ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ — СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И ПОЛИЦИЯТА, НАСОЧЕНО КЪМ УЧИЛИЩАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ”, финансиран по Регионални партньорства на Секторна програма „Коменски“, на Програмата „Учене през целия живот“, Договор № LLP-2013-COM-RP-04