Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Уважаеми ученици и родители,

Уважаеми колеги и партньори,

Със заповед № РД 09-746/08.04.2020г. на Министъра на образованието и науката се изменя Заповед № РД 09-2148/27.08.2019г. на МОН за графика на учебното време за учебната 2019/2020г. Обявените ваканционни дни са 17.04. и 20.04.2020 г.

Във Връзка с настъпилите промени Ви информирам за следната организация на училищните дейности в периода от 13.04. до 16.04.2020 г., създадена на основание предоставените Указания на Министъра на образованието и науката към директорите на училища на национално ниво:

Учениците от 8. до 11. клас, включително, ще бъдат  ангажирани в дейности без излишна натовареност, а учителите, които не са включени в организацията на подобен тип дейности, ще бъдат ангажирани с анализ на напредъка на учениците или с оптимизиране на използваните образователни модели на преподаване в дистанционна форма на обучение. Дневната ангажираност на учениците не трябва да надвишава 4 часа дневно.

Учениците от ХІІ клас ще имат реален учебен процес на дати: 13.,14.,15.,16.04. със седмична програма, качена във фейсбук групите на класовете.

Всички колеги, които преподават на учениците от 8. до 11. клас, включително, предоставят към тях насоки за самоподготовка с цел затвърждаване на материала, взет през периода на дисьтанционно обучение.

Колегите, които имат групи по извънкласни дейности, провеждат занимания през периода 13.04-16.04.2020г.

Колегите по физическо възпитание и спорт, продължават своите дейности в периода от 13.04. до 16.04.2020г., а онлайн часовете по тези предмети ще са 30 мин.

Училищният психолог продължава своята работа за психологическа подкрепа в периода от 13.04. до 16.04.2020г.

Ангажираност на учителите в периода 13-16 април 2020 г.

I.Дейности на учителите, включени в седмичното разписание:

  1. Редовни учебни часове в 12 клас:

- Нели Иванова — 13., 15.04.

- Николинка Йорданова — 13., 14., 15.04.

- Рени Радославова — 14.04.

- Камелия Николова — 14., 16.04.

- Петрана Лендова — 13., 15.04.

- Бистра Матерова — 13., 14., 15., 16.04

- Габриела Георгиева — 13., 16.04.

- Елена Найденова — 13., 14.04.

- Екатерина Григорова — 16.04.

- Ралица Ранчева — 15., 16.04.

- Соня Антова — 14.04.

- Павлина Ерменкова — 15., 16.04.

  1.  Редовни учебни часове в останалите паралелки (8-11 клас):

- Нели Иванова — БЕЛ (8.а, 8.б, 11.а, 11.б клас) — 13., 14., 16.04.

- Камелия Николова — ФВС (8.а, 8.б, 9.а, 9.б, 10.а, 10.б, 11.а, 11.б клас) — 13., 14., 15., 16.04. — часовете са включени в седмичното разписание поради факта, че през първите две седмици от дистанционното обучение не са провеждани учебни часове по ФВС и с цел учениците да имат физическа активност

- Лорита Давидова — БДП (8.а, 9.а, 9.б, 10.а, 10.б клас) — 14., 15., 16.04.

- Габриела Георгиева — Подготовка за Държавен изпит по професията (10.а клас) — 14., 15.04.

  1.  Учебни часове с разтоварващо съдържание:

3.1. По време на часовете по чужд език учениците ще се запознаят с културата и традициите на страните, чиито език изучават. Ще гледат филми и презентации и ще слушат немски/английски песни.

- Моника Ангелова — Немско странознание (9.а, 9.б, 10.а, 10.б, 11.а, 11.б клас) — 13., 14.., 16.04.

- Лорита Давидова — Британско странознание (8.а, 9.а, 10.а клас) — 13., 14., 15., 16.04.

- Бистра Матерова — Британско странознание (8.б, 9.б клас) — 13., 14., 15., 16.04.

- Николина Кирова — Британско странознание (10.б клас) — 13.04.

3.2. Професионалните паралелки ще гледат интересни икономически видеа и презентации, свързани с професията, която изучават.

- Ралица Ранчева (9.а, 10.а, 11.а клас) — 13., 14., 16.04.

  1. Занимания по интереси:

- Екатерина Григорова — „Екоприключения“ — 14., 15., 16.04.

- Рени Радославова — „Занимателна физика“ и „Биология и ЗО“ — 13., 14., 15., 16.04.

- Николина Кирова — „Британско странознание“ — 13., 14., 15., 16.04.

- Цветомира Пенкова — „Археология“ — 13., 14., 16.04.

- Петрана Лендова — Дигитални компетентности по проект „Образование за утрешния ден“ — 13., 15.04.

  1. Обучение за работа с онлайн платформи:

- Соня Антова (8.а, 9.а, 10.а, 11.а клас) — 13., 14., 15., 16.04.

II.Дейности на учителите извън седмичното разписание:

- Оказване на психологическа подкрепа на ученици — Елена Найденова (психолог)

- Квестори на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение — Камелия Николова, Павлина Ерменкова, Николинка Йорданова, Габриела Георгиева

- Проверка и анализ на работата на учениците, извършена по време на дистанционното обучение през изминалите седмици

- Подготовка на материали (тестове, презентации, планове и разработки на уроци) за предстоящите седмици на дистанционно обучение

- Обучение и самообучение за използването на различни електронни платформи

- Индивидуални консултации на ученици за преодоляване на обучителни трудности

III. Ресурсният учител Севдалина Петрова ще работи по утвърдения си график.