Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Уважаеми девойки и юноши,

Ще се опитам да ви подготвя електронни уроци за природногеографските области на България. Те ще се състоят от въпроси, които разкриват основни и специфични факти и процеси, характеризиращи природногеографските области и засягат стопанството, населението и селищата на България.

Зная, че за голяма част от вас географията не е приоритет, но някои от вас могат да се събудят през следващата учебна година с намерението да се явят на матура и кандидатстудентски изпити по География.

Според моето скромно мнение, предложените въпроси ще ви бъдат от полза и освен това те дават възможност да се готвите без присъствието на учител.

Работи се с помощта на географски учебници и атласи  за 10. клас и теми за кандидатстване.

П. Салтиров

 

Територия и граници на България Отговори
Релеф на България Отговори
Полезни изкопаеми в България Отговори
Климат на България Отговори
Води на България Отговори
Почви, растителност и животински свят в България Отговори
География на природните области в България Отговори
География на населението в България Отговори
Селища и урбанизация в България Отговори
Стопанство на България Отговори
Първичен сектор на българското стопанство Отговори
Вторичен сектор на българското стопанство Отговори
Третичен сектор на българското стопанство Отговори
Социално-икономически региони в България Отговори
Растениевъдство  
Дунавска равнина  
Предбалкан  
Природа на България - обобщение

 

Файловете са във формат PDF. За визуализиране и разпечатване на съдържанието им, трябва да разполагате с подходящ софтуер, например "ACROBAT READER" на Adobe Systems Inc.