Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

Конспект по изобразително изкуствоОбразци на заявления за услуги, предоставяни в ПГ "Д-р Иван Панов"

Документи

Заявление от родител до директора за разрешаване на  отсъствие на ученик по семейни причини


Заявление от родител до класен ръководител за разрешаване на  отсъствие на ученик по семейни причини


Заявление за записване на ученик в самостоятелна форма на обучение


Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение


Заявление за записване на ученик в профилирана паралелка"Чужди езици-английски език"


Заявление за записване в професионална паралелка, професия "Хотелиер"


Заявление за издаване на дубликат на документ за завършено образование


Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас


Заявление за справка за успех по години и хорариум учебни часове

Информационна кампания във връзка с избор на профилиращи предмети от учениците в Х клас през учебната 2019/2020 година

Новини

Уважаеми десетокласници,

Учениците в Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ с постъпването си в училището са избрали да се обучават в профил „Чужди езици“ с първи профилиращ предмет английски език и втори профилиращ предмет — немски език.

В края на 2019/2020 учебна година Ви предстои  да завършите първи гимназиален етап и да изберете третия и четвъртия профилиращ предмет за втория гимназиален етап. Предстоят Ви Национални външни оценявания. Изборът на останалите профилиращи предмети също е много важен с оглед бъдещата Ви реализация. Във връзка с въпросите, които вълнуват Вас и Вашите родители, и за да подпомогне осъществяването на този избор, ръководството на гимназията стартира информационна кампания...