Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде
        Във връзка с изпълнението на Дейност 2 на проект BG05M2OP001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, IV кампания с период -01.10.2020-03.10.2021 г.  се предоставя възможност на педагогически специалисти , участвали в обучения от предишни кампании, да се включат в предстоящи обучения до края на проекта без ограничения по отношение на броя и съдържанието; предоставя се възможност за включване в обученията на повече от 10% педагогически специалисти над 54-годишна възраст.
           
           Информация за проекта и обученията на https:// teachers.mon.bg  .