Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" - гр. Берковица

Който иска - получава,
който работи - успява,
който успее при нас,
може да успее навсякъде!


ВИЕ СЕ НАМИРАТЕ НА: Главна


Прием

ВХОД В САЙТА
Име
Парола
 

АРХИВИ
Май 2020 (13)
Април 2020 (5)
Март 2020 (11)
Февруари 2020 (16)
Януари 2020 (4)
Декември 2019 (4)



Конспект по изобразително изкуство
ii-8-klas.docx [11.8 Kb] (сваляния: 29)
ii-9-klas.docx [11.7 Kb] (сваляния: 26)
kriterii-za-ocenka.docx [12.7 Kb] (сваляния: 28)

Цялата статия.. | Видяно: (56) | Коментари: 0


Конспект по физика и астрономия

konspekt-i-kriterii-fizika-8-klas.docx [14.63 Kb] (сваляния: 30)

fizika-9-klas-profilirana-paralelka.docx [11.8 Kb] (сваляния: 1)

fizika-9-klas-profesionalna-paralelka.docx [11.18 Kb] (сваляния: 1)
 fizika-10-klas-nova-programa.docx [13 Kb] (сваляния: 1)
 fizika-12-klas.docx [11.75 Kb] (сваляния: 1)

Цялата статия.. | Видяно: (51) | Коментари: 0

Конспект по Химия и ООС
chimiq-9-klas-stara-programa.doc [29.5 Kb] (сваляния: 24)
chimiq-10-klas-nova-programa.doc [31 Kb] (сваляния: 21)
chimiq-10-klas-stara-programa.doc [28.5 Kb] (сваляния: 20)
chimiq-12-klas-zip.doc [29.5 Kb] (сваляния: 21)
chimiq-8-klas-nova-programa-profesionalna-paralelua.doc [30.5 Kb] (сваляния: 21)
chimiq-9-klas-nova-programa-profesionalna-paralelka.doc [30 Kb] (сваляния: 22)
chimiq-9-klas-nova-programa-profilirana-paralelka.doc [32 Kb] (сваляния: 21)
kriterii-za-ocenka.doc [27.5 Kb] (сваляния: 21)

Цялата статия.. | Видяно: (50) | Коментари: 0

Образци на заявления за услуги, предоставяни в ПГ "Д-р Иван Панов"

Заявление от родител до директора за разрешаване на  отсъствие на ученик по семейни причини

zaqvlenie-otsastviq-direktor.pdf [189.38 Kb] (сваляния: 33)


Заявление от родител до класен ръководител за разрешаване на  отсъствие на ученик по семейни причини

zaqvlenie-otsastviq-klasen.pdf [167.55 Kb] (сваляния: 40)


Заявление за записване на ученик в самостоятелна форма на обучение

zaqvlenie-samostoqtelna-forma.pdf [179.19 Kb] (сваляния: 30)


Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

zaqvlenie-izpiti-samostoqtelna-forma.pdf [184.05 Kb] (сваляния: 27)


Заявление за записване на ученик в профилирана паралелка "Чужди езици-английски език"

zaqvlenie-priem-angliiski-ezik.pdf [176.48 Kb] (сваляния: 26)


Заявление за записване в професионална паралелка, професия "Хотелиер"

zaqvlenie-priem-hotelier.pdf [196.69 Kb] (сваляния: 22)


Заявление за издаване на дубликат на документ за завършено образование

zaqvlenie-za-dublikat.pdf [174.13 Kb] (сваляния: 28)


Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

zaqvlenie-za-udostoverenie-za-zavarchen-klas.pdf [147.07 Kb] (сваляния: 23)


Заявление за справка за успех по години и хорариум учебни часове

zaqvlenie-spravka-uspeh-i-horarium.pdf [159.85 Kb] (сваляния: 28)

 

 

Цялата статия.. | Видяно: (83) | Коментари: 0

Удължаване на грипната ваканция!

На основание Заповед № РД-01-64 от 24.01.2020 г. на РЗИ Монтана грипната ваканция се удължава до 29.01.2020 г.

Удължаване на грипната ваканция!

Цялата статия.. | Видяно: (139) | Коментари: 0

Информационна кампания във връзка с избор на профилиращи предмети от учениците в Х клас през учебната 2019/2020 година

Уважаеми десетокласници,

 

Учениците в Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ с постъпването си в училището са избрали да се обучават в профил „Чужди езици“ с първи профилиращ предмет английски език и втори профилиращ предмет – немски език.

В края на 2019/2020 учебна година Ви предстои  да завършите първи гимназиален етап и да изберете третия и четвъртия профилиращ предмет за втория гимназиален етап. Предстоят Ви Национални външни оценявания. Изборът на останалите профилиращи предмети също е много важен с оглед бъдещата Ви реализация. Във връзка с въпросите, които вълнуват Вас и Вашите родители, и за да подпомогне осъществяването на този избор, ръководството на гимназията стартира информационна кампания.

Предоставяме на вниманието Ви извадки от документи, с които следва да се запознаете (пълният текст на нормативните документи можете да намерите в сайта на МОН):

 

ВАЖНО за учениците от випуск 2022 (10. клас през 2019/2020 г.)

Извадки от нормативни документи, свързани с профилирането, завършването на втори гимназиален етап и получаване на диплома за средно образование:

Наредба 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка

 • Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап чрез изучаване на профилиращи предмети в 11. и 12. клас.
 • Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи предмета, два от които се определят на национално ниво. За ПГ "Д-р Иван Панов" това е профил "Чужди езици" със задължителни профилиращи предмети английски език и изучавания втори чужд език – немски език. Следователно, всеки от учениците трябва да избере  други два профилиращи предмета сред тези, които му бъдат предложени
 • Профилиращите предмети в даден профил са едни и същи в 11. и в 12. клас.
 • Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули.
 • Модулът е самостоятелно обособена част от профилираната подготовка по съответния профилиращ учебен предмет, насочен към надграждане на компетентности, придобити в общообразователната подготовка, както и към задълбочени компетентности в определени и/или приложни области.
 • Задължителните модули се изучават в 11. клас с 144 учебни часа годишно, а в 12. клас - със 124 ч./год. Програмите се утвърждават от министъра на образованието и науката.
 • Към тези часове на задължителните модули, съобразно училищния учебен план се добавят часове за т.нар. "избираеми модули". Учебната програма се разработва от учителите от училището и се утвърждава от директора. Целта на избираемите модули е да подпомогнат изучаването на задължителните и са насочени към надграждане и задълбочаване на знания и усъвършенстване на компетентности в съответната област на профилиращия предмет.

Наредба 11/1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 • При обучението за придобиване на профилирана подготовка срочна оценка се формира по всеки модул от профилиращия учебен предмет без да се формира срочна оценка по профилиращия учебен предмет.(чл. 22, ал. 10)
 • При обучението за придобиване на профилирана подготовка се формира годишна оценка по всеки модул от профилиращия учебен предмет и годишна оценка по профилиращия учебен предмет. Годишната оценка по профилиращия учебен предмет се формира като средноаритметична с точност до 0,01 от годишните оценки по всеки модул от предмета (чл. 23, ал. 8)
 • С изключение на случаите по чл. 23, ал. 8, срочните и  годишните оценки от IV до XII клас  се формират с точност до цяло число (чл. 24, ал. 2)
 • Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван във втория гимназиален етап в задължителните и в избираемите учебни часове. (чл. 30, ал. 1)
 • Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните предмети, които се изучават само в един клас от втория гимназиален етап, са годишните оценки за съответния клас. (чл. 30, ал. 2)
 • Наред с окончателните оценки при завършване на средно образование в дипломата се вписват в точки и оценки и резултатите от успешно положените ДЗИ по чл 134 и 135 от ЗПУО. (чл. 30, ал. 7)
 • Общият успех в дипломата за средно образование се формира като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки  по чл. 30, ал 1 и 2 по учебните предмети, изучавани в задължителните часове, и от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по чл. 30, ал 1 и 2 по учебните предмети, изучавани в избираемите часове. (чл. 31)
 • Ученикът може да се яви на изпит за промяна на годишна оценка по учебен предмет след завършване на 11. или 12 клас по не повече от три предмета общо, изучавани в задължителните и/или избираемите часове, съответно в 11. или 12. клас. За целта ученикът подава заявление, с което се отказва от годишната си оценка. (чл. 33-35)
 • Изпитът за промяна на годишна оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния предмет или модул за съответния клас. (чл. 35) 
 • Ученикът може да се яви на изпит за промяна на окончателна оценка при завършване на втория гимназиален етап след приключване на учебните занятия за 12. клас. Изпитът е върху учебно съдържание, включено в учебните програми по предмета за съответните класове. Ученикът има право на еднократно явяване по не повече от три предмета. (чл. 36) 
 • Окончателните оценки при завършване на първи гимназиален етап, вписани в удостоверението за първи гимназиален етап, се посочват и в дипломата за средно образование, като задължително се вписва и номерът на удостоверението (чл. 29, ал. 7)

Закон за предучилищното и училищното образование

 • Чл. 132. (2) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на  задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет.
 • Чл. 134. (1) Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература се полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средно образование.
  (2) Вторият задължителен държавен зрелостен изпит по чл. 132, ал. 2 се полага по учебен предмет, избран от ученика измежду учебните предмети Чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански или руски, Математика, Информатика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География и икономика, Предприемачество, Музика, Изобразително изкуство и Философия, ако ученикът го е изучавал в избираемите учебни часове като профилиращ учебен предмет във втория гимназиален етап на средно образование. Държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет.
  .................................................
 • Чл. 135. (1) По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети Български език и литература, Чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански или руски, Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География и икономика и Философия.
  (2) В случай че избраният учебен предмет по ал. 1 е изучаван от ученика като профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет, изучавано в избираемите учебни часове във втория гимназиален етап на средно образование.
  (3) В случай че избраният учебен предмет по ал. 1 не е изучаван от ученика като профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в средната степен на образование.
  (4) Зрелостникът може да положи допълнителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература само ако е изучавал учебния предмет като профилиращ. Държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет.
  (5) Освен случаите по ал. 4 допълнителен държавен зрелостен изпит не може да се полага по учебен предмет, по който зрелостникът е положил задължителен държавен зрелостен изпит.
  (6) Допълнителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Чужд език може да се положи и по чужд език, различен от посочените в ал. 1, ако съгласно училищния учебен план ученикът е изучавал съответния чужд език в първия гимназиален етап на средно образование и като профилиращ учебен предмет във втория гимназиален етап на средно образование.

 

 profiliranei-10klas.pdf [156.05 Kb] (сваляния: 10)

Цялата статия.. | Видяно: (22) | Коментари: 0

Грипна ваканция!
От 22.01.2020 г. до 24.01.2020 г.  е обявена грипна ваканция!
Цялата статия.. | Видяно: (124) | Коментари: 0



Подреди по: дата | популярност | посещаемост | коментари | азбучно

НАЧАЛНА СТРАНИЦАЗА САЙТАОБЩИ ПРАВИЛАВРЪЗКА С НАССТАТИСТИКАКАРТА НА САЙТАRSS
2010 • ГИМНАЗИЯ "Д-Р ИВАН ПАНОВ" - ГР. БЕРКОВИЦА • ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ